Vedtægter for Aalborg Havkajak Klub

D. 30. januar 2022

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Klubbens navn: Aalborg Havkajak klub.
Stk. 2. Klubbens hjemsted: Ralvej 22, 9000 Aalborg.
Stk. 3. Klubbens tilhørsforhold til idrætsforbund, idrætsorganisationer og andre forpligtende fællesskaber afgøres af generalforsamlingen.

§ 2. Formål

1. at etablere og forestå driften af Aalborg Havkajak klub
2. at sikre, at klubbens medlemmer kan udøve havkajakroning under de bedst mulige forhold, samt at fremme samarbejdet med øvrige foreninger i Aalborg
3. at sikre, at medlemmerne får det nødvendige kendskab til sikkerhedsreglerne for havkajakroning
4. at skabe grundlag for gode sociale relationer og et trygt samvær mellem generationerne

§ 3. Medlemskab

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Alle, fra det 17. år, kan optages i klubben, dog gælder at ansøgere under 18 år skal have forældre/værges skriftlige samtykke.
Stk. 3. Indmeldelse af nye medlemmer starter hvert år fra d. 15. april. Nye medlemmer starter som prøvemedlem, indtil frironing er opnået, senest med udgang af august måned samme år.
Stk. 4. Medlemskabet er bindende frem til førstkommende årsskifte.
Stk. 5. Krav for medlemskab: EPP2/IPP2 Havkajak eller DGI Havkajakroer 1.
Stk. 6. Medlemskab er gældende fra 1. januar til 31. december.
Stk. 7. Udelukkelse af et medlem, kan ske ved overtrædelse af eller manglende vilje til at efterleve foreningens vedtægter og regler. Udelukkelse kræver enighed i bestyrelsen og foretages af denne. Det udelukkede medlem kan anke udelukkelsen på den næstfølgende generalforsamling.

§ 4. Kontingent

Stk. 1. Kontingent for medlemskab fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent betales senest 8 dage efter generalforsamlingen.
Stk. 2. Kontingentrestance medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimelig grund til at dispensere herfra.

§ 5. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antal af personligt fremmødte, dog mindst 10 stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt før sæsonstart inden udgangen af første kvartal, så vidt muligt den sidste søndag i januar måned. Den endelige dato fastlægges af bestyrelsen. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske 3 uger før generalforsamlingen på e-mail eller andet.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer med mindst 1 måneds medlemskab. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af 3 stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af revideret regnskab
 • Behandling af forslag til vedtægtsændringer
 • Behandling af forslag fra bestyrelsen samt indkommende forslag
 • Forelæggelse af budget
 • Fastsættelse af klubkontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7, stk. 1
 • Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor og 1 revisorsuppleant, alle for 1 år
 • Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen og bestyrelsen sender indkomne forslag videre til medlemmerne senest 5 dage inden generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, med mindst en stemme over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre der begæres skriftlig afstemning af blot én stemmeberettiget mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal der skal vælges, foretages der altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

Stk. 8. Valgbar er ethvert aktivt medlem. Er medlemmet ikke til stede, kan opstillingen ske ved skriftlig accept fra den der ønskes opstillet.

Stk. 9. En ordinær generalforsamling kan afholdes digitalt, hvis særlige grunde er til stede. Et forsamlingsforbud udstedt af myndighederne er et eksempel på en særlig grund.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 1 måned efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger, og skal ske skriftligt til samtlige medlemmer på e-mail, eller andet.

Stk. 3. En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes digitalt, hvis særlige grunde er til stede. Et forsamlingsforbud udstedt af myndighederne er et eksempel på en særlig grund.

§ 7. Klubbens daglige ledelse/ bestyrelsen:

Stk. 1. Klubbens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af mindst 5 medlemmer, dog altid et ulige antal og vælges således:
a. Formand vælges på ulige år for 2 år
b. Kasserer vælges på lige år for 2 år
c. 1 øvrigt bestyrelsesmedlem vælges på lige år for 2 år
d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år for 2 år.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 4. Formanden, og i dennes fravær kassereren, indkalder og leder bestyrelsesmøder. Indkaldelsen kan ske, når formanden skønner det nødvendigt, eller når et flertal af bestyrelsen fremsætter ønske herom over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 3 uger efter at anmodningen er sendt til formanden. Indkaldelsen sker skriftligt på e-mail med angivelse af dagsorden.

Stk. 5. Der skal tages referat af alle bestyrelsesmøder. Referaterne skal offentliggøres på klubbens hjemmeside. Personsager er uden for referat.

§ 8. Økonomi, regnskab og revision:

Stk. 1. Klubbens regnskab går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Bestyrelsen er, med hensyn til regnskabet, ansvarlig overfor generalforsamlingen og skal underskrive det reviderede regnskab.

Stk. 3. Klubbens regnskab føres af kassereren.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 5. Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening. Ved den enes forfald, tegnes klubben af den anden i forening med 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 9. Vedtægtsændringer:

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres, helt eller delvis, på en generalforsamling og hertil kræves simpelt flertal af de fremmødte, der igen bekræfter ændringen på den næstkommende generalforsamling med et simpelt flertal.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling hvorpå de er endelig vedtaget.

§ 10. Klubbens opløsning:

Stk. 1. Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle klubbens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

Stk. 2. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på den, til formålet, indkaldte ekstraordinære generalforsamling, men 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer har stemt for forslaget, skal bestyrelsen skriftligt (e-mail) med mindst 8 dages varsel indkalde til ny ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes mindst 2 uger og højst 4 uger efter den første ekstraordinære generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

Stk. 3. I tilfælde af klubbens opløsning skal eventuel formue anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til frivilligt foreningsarbejde i Aalborg kommune, dog fortrinsvis i Aalborg.

Stk. 4. Konkret anvendelse besluttes på den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering:

Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamlingen den 30. januar 2022 med øjeblikkelig ikrafttræden.

Eventyret starter i Aalborg Havkajak klub